OpenStack Mitaka集成Ceph Jewel安装部署文档

目录

系统部署环境… 4

系统配置… 4

网络配置… 4

基本配置… 4

Hosts文件同步以及节点间免ssh互联… 4

时间同步… 6

OpenStack安装包… 7

其他安装配置… 8

Memcached安装配置… 9

认证服务… 9

基本配置… 9

创建服务体和API端点… 12

创建域、工程、用户及角色… 13

验证操作… 15

创建OpenStack客户端环境脚本… 15

镜像服务… 16

基本配置… 16 继续阅读